O Γιατρός Συμβουλεύει

Ο Γαστρεντερολόγος στην επιδημία του Κορωνοιού (για αυτούς που πιστεύουν και αυτούς που δεν πιστεύουν)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Toυ Λεωνίδα Α Μπουρίκα

Σεβώμενος  τα χρόνια   που  ασχολούμαι   με  την   Ιατρική,  την  Γαστρεντερολογία   και την ενδοσκόπηση αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω με τον πολίτη της Κρήτης που μεέχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη του, τον γιατρό και τον νοσηλευτή ή τη νοσηλεύτρια μετους οποίους έχουμε βαδίσει στα ίδια μονοπάτια συνεργασίας και προσφοράς, αλλά καιτον   απλό   πολίτη   που   είναι   φυσικό   να   ανησυχεί   για   την   υγεία   του   σε   αυτήν   τη   νέαπραγματικότητα.

Στις μέρες μας ο άγνωστος  COVID  19 έχει πλήξει την ανθρώπινη ζωή σε όλα τα επίπεδα.Έχει   ειπωθεί   από   πολλούς   ότι   ζούμε   έναν   πόλεμο   και   όχι   άδικα:   κλειστά   μαγαζιά,περιορισμοί  και  απαγορεύσεις  στην κυκλοφορία, απαγόρευση  συναθροίσεων,  μειωμένοαίσθημα ελευθερίας, φόβος, αβεβαιότητα, φτώχεια, κατάθλιψη. Το βασικό ερώτημα: γιαπόσο καιρό ακόμα;Η λήψη μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού σχετίζεται άμεσα με την προφύλαξητων δομών υγείας από την κατάρρευση που θα προκύψει αν νοσήσουμε όλοι μαζί.

Από ό,τιφαίνεται δεν είναι αρκετή για να εξαλείψει τον ιό. Η καραντίνα θα μπορούσε ενδεχομένωςνα εξαφανίσει τον ιό αν υπήρχε καθολική αποδοχή και εφαρμογή της. Όμως κάτι τέτοιο δενφαίνεται να μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη.Η γαστρεντερολογία είναι μια ειδικότητα που πλήττεται από την πανδημία καθώς ο κύριοςόγκος των εξετάσεων (γαστροσκοπήσεις, κυρίως, αλλά και κολονοσκοπήσεις) έχει ,ορθώς,περιοριστεί σημαντικά. Κατά την περίοδο της πανδημίας όλοι οι εξεταζόμενοι θεωρούνταιυψηλού   κινδύνου   για   λοίμωξη   από   τον   ιό.

Όι   ενδοσκοπήσεις   απαιτούν   μικρή   φυσική απόσταση του προσωπικού από τους ασθενείς και τα σταγονίδια από μολυσμένα άτομαμπορούν   να   φθάσουν   σε   άτομα   που   βρίσκονται   2   και   πλέον   μέτρα   από   την   πηγή.   Όκίνδυνος   έκθεσης   του   προσωπικού   δεν   περιορίζεται   μόνο   στις   γαστροσκοπήσεις,   αλλάεπεκτείνεται και στις κολονοσκόπησεις λαμβάνοντας υπόψιν την  ανίχνευση του ιού στακόπρανα σε μεγάλο ποσοστό ασθενών ακόμα και ασυμπτωματικών!Για   τους   παραπάνω   λόγους   απαιτείται   ο   εξορθολογισμός   και   η   ιεράρχηση   τωνενδοσκοπικών πράξεων που θα πρέπει, όταν γίνονται, να διασφαλίζονται από όλα τα μέτραπροφύλαξης   και   για   τους   ασθενείς   όσο   και   για   το   προσωπικό.

Όι   επείγουσεςενδοσκοπήσεις, όπως αυτές έχουν σαφώς οριστεί, δεν πρέπει να αναβάλλονται. Όλοι οιασθενείς θα πρέπει να προ αξιολογούνται για την αναγκαιότητα μιας ενδοσκοπικής πράξηςη   οποία   θα   πρέπει   να   εξατομικεύεται.   Έπιβάλλεται   ο   γιατρός   να   αναζητά   πάνταεναλλακτικές εξετάσεις με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς και του προσωπικού. Έίναιεπόμενο ότι ο αριθμός των ενδοσκοπήσεων είναι απαραίτητο να μειωθεί σε σχέση με τηνπρο-COVID περίοδο για να εξασφαλίζονται οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής για τον ασθενήαλλά και το προσωπικό. Στον ιδιωτικό τομέα ενδεχομένως ακόμα περισσότερο λόγω τουμειουμένου αριθμού επειγουσών ενδοσκοπήσεων διαχρονικά.

Αλλωστε,ο μεγάλος φόρτοςενδοσκοπήσεων οδηγεί σε κούραση , λάθη και παραλείψεις που μπορεί να έχουν σοβαρέςσυνέπειες όπως έχει αποδειχτεί και από μελέτες.  Όμως, οι επιλεγμένοι ασθενείς με σημείασυναγερμού δεν πρέπει να αναβάλλονται είτε στο Νοσοκομείο είτε στον ιδιωτικό τομέα.Η   σύγχρονη   ιατρική   βασίζεται   σε   τεκμήρια   και    αποδείξεις   μέσα   από   την   έρευνα,   τηνπαρατήρηση,   τη   συλλογή   και   επεξεργασία   στοιχείων   από   τα   οποία   προκύπτουν   οικατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να ακολουθεί ο κάθε γιατρός.  Η ιατρική κοινότητα έχει στην πλειοψηφία της συμμορφωθεί με τις οδηγίες. Έίναι όμως αυτές αρκετές;

Πέραν των οδηγιών του ΈΌΔΥ που είναι καίριας σημασίας να εφαρμόζονται στο ακέραιο, υπάρχει καιη κοινή λογική που σχετίζεται άμεσα με την ατομική ευθύνη. Πάντοτε ο γιατρός θα πρέπεινα είναι δίπλα στον ασθενή, να είναι χρήσιμος χωρίς να   προκαλεί επιπλέον βλάβες, ναβελτιώνει, όσο μπορεί, την ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας του ασθενούς καινα μοιράζεται τις ανησυχίες του ,δίνοντας την καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημά του.

Η αντιμετώπιση  της  στενοχώριας  και  της  κακής  διάθεσης  που απορρέουν  από  τη  ζοφερή πραγματικότητα, ακόμα και μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση,μπορεί  να είναι αρκετή γιανα   βγάλει   έναν   άνθρωπο   από   το   αδιέξοδο   και   τις   ψυχοσωματικές   εκδηλώσεις   τηςκατάθλιψης που τον οδηγούν από το ένα ιατρείο στο επόμενο, ιδιαίτερα στην περίοδο τουκορωνοιού!Όλοι οι  επαγγελματίες  υγείας   έχουν  την  ευθύνη να προστατεύουν  τους  ασθενείς,   τους συναδέλφους   και   τον   εαυτό   τους   από   την   λοίμωξη  COVID19.   Σημαντικό   ποσοστόκρουσμάτων είναι επαγγελματίες υγείας.

Έίναι σχεδόν βέβαιο ότι η μη συμμόρφωση με τιςοδηγίες   μπορεί   να   αναδείξει     δυσεπίλυτα   θέματα   αστικής   ευθύνης.   Η   επιδημία   τουκορωνοιού  δοκιμάζει  και θα δοκιμάσει την υπομονή μας,  τις  ηθικές  μας  αρχές και τηντσέπη μας μέχρι να βγει το πολυπόθητο εμβόλιο. Όμως η συμμόρφωση με τις οδηγίες και ηδιαρκής ενημέρωση είναι κατάκτηση του σύγχρονου πολιτισμού μας.Από την άλλη μεριά ηχειραγώγηση   του   πανικοβλημένου   ασθενούς   και   η   «ανακάλυψη»   ψευδών   σημείωνσυναγερμού και δήθεν επειγουσών εξετάσεων είναι απαράδεκτη έως εγκληματική.Ιστορικά υπήρξαν πάντα άνθρωποι γλοιώδεις που κερδοσκόπησαν στους πολέμους όπως οιρόλοι   του   αξέχαστου   Αρτέμη   Μάτσα   στις   ελληνικές   ταινίες.

Έίναι   επόμενο   τέτοιοιανθρώπινοι χαρακτήρες να θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Όμως, ανεξάρτητα από το τιπιστεύουμε για τον ιό ή   για τα συμφέροντα που κρύβονται και κερδοσκοπούν, αυτός οπόλεμος   πρέπει να   κερδηθεί.   Αφού  λήξει  ο   πόλεμος  θα έχουμε     όλο   το χρόνο   για   ναασχοληθούμε   με   αυτούς   που   κερδοσκόπησαν   και   εκμεταλλεύτηκαν   καταστάσεις.

Όταν λήξει  ο   πόλεμος  τότε  θα   μπορούμε να   ατενίσουμε με  αισιοδοξία   το  μέλλον   και  να   τοεξασφαλίσουμε με τις τόσο απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Γιατί όπως έλεγε και έναςευπατρίδης της ιατρικής και της πολιτικής: « Όι μεγαλύτεροι εχθροί για την Υγεία δεν είναιτα   βακτήρια,   οι   ιοί   ή   ο   καρκίνος   ,   αλλά   η   φτώχεια,   η   έλλειψη   ενημέρωσης   και   ηεκμετάλλευση του ανθρώπου από κάποιον άλλο άνθρωπο».

Πιστεύω  ότι μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε τις καλύτερες προοπτικές για εμάς  και τουςσυνανθρώπους μας:  Ένωμένοι! Γιατί υπάρχει μέλλον και  μετά τον κορωνοιό. Χρειάζεταιόμως λίγη ακόμα υπομονή, συνεργασία, συντονισμός δράσεων  και σύνεση από όλους.Τοεμβόλιο έρχεται και ελπίζω να είναι αποτελεσματικό. Φοράτε τη μάσκα παντού (ιδίως στοασανσέρ της πολυκατοικίας σας). Όι γενειοφόροι απολυμαίνετε τα γένια σας και σκεφτείτεμήπως είναι ο καιρός για μια αλλαγή!

Καλή Δύναμη, Καλά Χριστούγεννα

Λεωνίδας Α Μπουρίκας, Γαστρεντερολόγος

Write A Comment